Biosains

SAEFA NUR AULIA G34140002 KEPALA DIVISI BIOSAINS 2016/2017

Dita Purnamasari G34140057 Sekretaris I BIOSAINS
Nida’ul Chasanah G34150102 Sekretaris II BIOSAINS
Dariatul Janah G34140070 Bendahara I BIOSAINS
Anisah Soviya G34150006 Bendahara II BIOSAINS
Megawati Setyanti G34140090 Anggota BIOSAINS
Era Mardiyah G34140001 Anggota BIOSAINS
Latiful Akbar G34150082 Anggota BIOSAINS
Azhari G34140053 Anggota BIOSAINS
Rahmadi Sitompul G34150047 Anggota BIOSAINS

KAMILA ALAWIYAH G34130014 KEPALA DIVISI BIOSAINS 2015/2016

Elka Dwi Jayenti G34120021 Bendahara I Biosains
Lenni M. Simbolon G34130011 Sekretaris I Biosains
Hamzah Alfarizi G34130037 Anggota Biosains
Dery Yandi G34130038 Anggota Biosains
Humaira Besari G34140113 Anggota Biosains
Azhari G34140053 Anggota Biosains
Dita Purnamasari G34140057 Anggota Biosains
Mia Aryani G34140050 Anggota Biosains
Saefa Nur Aulia G34140002 Anggota Biosains

 

FacebookTwitterGoogle+Share